Emitent alfa Rad-223 i przeżycie w przerzutowym raku prostaty AD 7

Wzrosty poziomów fosfatazy alkalicznej i PSA, jak określono w protokole, oceniano po 12 tygodniach; analizę post hoc poziomów fosfatazy alkalicznej i PSA od początku podawania leku przedstawiono na Fig. S4C i S4D w Dodatku Dodatkowym, odpowiednio. Ponadto istotnie wyższy odsetek pacjentów w grupie radu- 223 niż w grupie placebo uzyskał odpowiedź zgodnie z poziomem całkowitej fosfatazy alkalicznej (zmniejszenie .30%, P <0,001) i normalizację tego poziomu (p <0,001). . Continue reading “Emitent alfa Rad-223 i przeżycie w przerzutowym raku prostaty AD 7”

Leczenie wewnątrznaczyniowe w przypadku ostrego udaru niedokrwiennego AD 4

Drugorzędne wyniki obejmowały odsetek pacjentów z łagodnym deficytem neurologicznym lub brakiem (wynik NIHSS, .6) i następujące środki bezpieczeństwa, oceniane w 7 dniu po trombolizie: śmiertelny i nie-śmiertelny objawowy krwotok wewnątrzczaszkowy, śmiertelny i nie-śmiertelny objawowy obrzęk z pierwotnego mózgu zawał, zgon niedokrwienny, niekrytyczny, udar niedokrwienny, zgon z jakiejkolwiek przyczyny, pogorszenie neurologiczne (zdefiniowane jako wzrost o 4 punkty w skali NIHSS) oraz śmiertelne i nie-śmiertelne zdarzenia pozamózgowe. Oceny drugorzędowych punktów końcowych wykonywali miejscowi neurolodzy, którzy byli świadomi zadań terapeutycznych. Analiza statystyczna
Oszacowanie wielkości próby dla pierwotnego wyniku oparto na standardowym teście dwóch próbek na różnicę w proporcjach dwumianowych (test dwustronny) z poziomem alfa 5% i mocą 80%. Badanie miało na celu zweryfikowanie lub odrzucenie absolutnej różnicy wynoszącej 15 punktów procentowych między proporcjami pacjentów z korzystnym wynikiem w dwóch grupach terapeutycznych. Continue reading “Leczenie wewnątrznaczyniowe w przypadku ostrego udaru niedokrwiennego AD 4”

Faldaprewir i Deleobuvir w zakażeniu HCV Genotyp 1 AD 8

Jednak wpływ genotypu IL28B jest niejasny w innych schematach bez interferonu.11,28 Zdarzenia niepożądane były częste; ogólnie, 94% pacjentów miało zdarzenia niepożądane, a 9% miało ciężkie zdarzenia niepożądane. Najczęściej zgłaszanymi zdarzeniami w tym badaniu były działania niepożądane ze strony przewodu pokarmowego i dermatologiczne. Pacjenci otrzymywali dawki faldaprewiru i deleobuwiru w pierwszym dniu badania, aby zapewnić wystarczające poziomy obu leków w osoczu podczas pierwszych dni leczenia. Te dawki nasycające mogły przyczynić się do wyższej częstotliwości zdarzeń żołądkowo-jelitowych podczas pierwszego tygodnia leczenia niż później w okresie leczenia. Continue reading “Faldaprewir i Deleobuvir w zakażeniu HCV Genotyp 1 AD 8”