Wstępne badanie ritonawiru, inhibitora proteazy HIV-1, w leczeniu zakażeń wirusem HIV-1 czesc 4

Podobnie, oznaczenia powierzchni pod krzywą dla czasu i stężenia rytonawiru były konsekwentnie niższe w drugim badaniu we wszystkich czterech podgrupach leczenia, chociaż różnice nie były statystycznie istotne. Odpowiedź przeciwwirusowa
Rysunek 1. Ryc. 1. Wpływ leczenia ritonawirem na wiremię plazmową i liczbę komórek CD4. Continue reading “Wstępne badanie ritonawiru, inhibitora proteazy HIV-1, w leczeniu zakażeń wirusem HIV-1 czesc 4”

Wstępne badanie ritonawiru, inhibitora proteazy HIV-1, w leczeniu zakażeń wirusem HIV-1 cd

Dwóch pacjentów, którzy początkowo otrzymywali placebo, zostało wycofanych z badania w dniach 29 i 35 z powodu zakażeń międzybiegowych. Ostatecznie jeden pacjent wycofał się w 14 dniu terapii z powodu ostrego zaburzenia lękowego. Bezpieczeństwo i tolerancja
Tabela 2. Tabela 2. Zdarzenia niepożądane u badanych pacjentów. Continue reading “Wstępne badanie ritonawiru, inhibitora proteazy HIV-1, w leczeniu zakażeń wirusem HIV-1 cd”

Wstępne badanie ritonawiru, inhibitora proteazy HIV-1, w leczeniu zakażeń wirusem HIV-1 ad

Pacjentom, którzy ukończyli 12-tygodniowe badanie, zaoferowano ritonawir o otwartym oznaczeniu. Ocena i działania następcze
Kwalifikujących się pacjentów oceniano siedem i cztery dni przed rozpoczęciem okresu dawkowania, w dniu, w którym rozpoczął się ten okres, raz w tygodniu podczas fazy dawkowania i co dwa tygodnie podczas fazy przedłużania. Dodatkowe testy bezpieczeństwa i skuteczności przeprowadzono podczas tych wizyt, jak również w dniach 4 i 11 po rozpoczęciu okresu dawkowania. Liczba komórek CD4 została uzyskana trzykrotnie przed rozpoczęciem okresu dawkowania oraz w 2, 4, 8 i 12 tygodniu.
Pomiary wirusologiczne
Aktywność przeciwretrowirusową oceniano najpierw przez pomiar wiremii osocza za pomocą standardowego testu DNA z rozgałęzionym łańcuchem, 12,13, który ma granicę wykrywalności 10 000 kopii RNA HIV-1 na mililitr. Continue reading “Wstępne badanie ritonawiru, inhibitora proteazy HIV-1, w leczeniu zakażeń wirusem HIV-1 ad”

Wstępne badanie ritonawiru, inhibitora proteazy HIV-1, w leczeniu zakażeń wirusem HIV-1

Terapia antyretrowirusowa skierowana na odwrotną transkryptazę ludzkiego wirusa niedoboru odporności typu (HIV-1) odniosła ograniczony sukces z powodu toksyczności leku i pojawienia się oporności na wirusy1. Z niedawnym uznaniem ciągłej replikacji HIV-1 wysokiego poziomu in vivo, 2,3 ograniczenia bieżących terapii są lepiej zrozumiałe, podobnie jak pilna potrzeba nowych i skutecznych środków antyretrowirusowych. Ritonawir, 4 dawniej znany jako ABT-538, jest inhibitorem proteazy HIV-1, enzymu niezbędnego do zakończenia wirusowego cyklu życiowego. Proteaza rozszczepia poliproteiny Gag i Gag-Pol na białka rdzeniowe i enzymy wirusowe. Inaktywacja proteazy przez mutagenezę5 i jej hamowanie przez leki 6-8 powodują powstawanie niezniekształconych cząstek. Continue reading “Wstępne badanie ritonawiru, inhibitora proteazy HIV-1, w leczeniu zakażeń wirusem HIV-1”