Macytentan i zachorowalność i śmiertelność w nadciśnieniu tętniczym płuc AD 6

Współczynnik ryzyka dla pierwotnego punktu końcowego dla dawki 3 mg macytentanu w porównaniu z placebo wynosił 0,70 (przedział ufności 97,5% [CI], 0,52 do 0,96, P = 0,01 w teście log-rank), a współczynnik ryzyka z Dawka 10 mg macytentanu w porównaniu z placebo wynosiła 0,55 (97,5% CI, 0,39 do 0,76, P <0,001 w teście log-rank) (Figura 1). Wyniki analiz wrażliwości przeprowadzonych w celu uwzględnienia przedwczesnego przerwania leczenia były zgodne z wynikami analizy pierwotnej (tabela S2 w dodatku uzupełniającym). Wpływ macytentanu był spójny w kilku eksploracyjnych analizach podgrup (ryc. S2 i S3 w dodatkowym dodatku). Rycina 2. Rola Macitentana w zespolonym wtórnym punkcie końcowym zgonu z powodu tętniczego nadciśnienia płucnego lub hospitalizacji z powodu nadciśnienia tętniczego płucnego jako pierwszego zdarzenia. Szacunki Kaplan-Meier dotyczące zgonu z powodu tętniczego nadciśnienia płucnego lub hospitalizacji z powodu tętniczego nadciśnienia płucnego wykazują działanie lecznicze na korzyść 3 mg macytentanu w porównaniu z placebo (współczynnik ryzyka 0,67; 97,5% CI, 0,46 do 0,97; P = 0,01 w teście log-rank) i 10 mg macytentanu w porównaniu z placebo (współczynnik ryzyka, 0,50, 97,5% CI, 0,34 do 0,75, P <0,001 w teście log-rank). Analiza zamiaru leczenia uwzględniała wszystkie dostępne dane, natomiast krzywa Kaplana-Meiera jest obcięta w 36 miesięcy.
Złożony punkt końcowy zgonu z powodu tętniczego nadciśnienia płucnego lub hospitalizacji z powodu tętniczego nadciśnienia płucnego wystąpił u 84 pacjentów (33,6%) w grupie placebo, 65 pacjentów (26,0%) w grupie otrzymującej 3 mg macytentanu i 50 pacjentów ( 20,7%) w grupie, która otrzymała 10 mg macytentanu (Tabela 2 i Figura 2), przy czym hospitalizacja uwzględnia większość z tych zdarzeń. Współczynnik ryzyka dla dawki 3 mg macytentanu w porównaniu z placebo wynosił 0,67 (97,5% CI, 0,46 do 0,97, P = 0,01 w teście log-rank), a stosunek ryzyka do dawki 10 mg macytentanu w porównaniu z placebo 0,50 (97,5% CI, 0,34 do 0,75, P <0,001 w teście log-rank). Dodatkowe punkty końcowe związane ze śmiercią przedstawiono w tabeli 2 i na rysunku S4 w dodatkowym dodatku. Analiza wrażliwości na śmierć z jakiejkolwiek przyczyny do końca badania, która zakładała, że 30 pacjentów (4,0%) z brakującymi danymi stanu życiowego pod koniec badania zmarło od ostatniego kontaktu, były zgodne z analiza główna (tabela S3 w dodatku uzupełniającym).
Zdolność do ćwiczeń i klasa funkcjonalna
W 6. miesiącu 6-minutowy dystans zmalał średnio o 9,4 mw grupie placebo. Natomiast 6-minutowy spacer zwiększył się średnio o 7,4 mw grupie, która otrzymała 3 mg macytentanu (efekt leczenia przy dawce 3 mg vs.
[podobne: węzły chłonne szyi rysunek, ncm rejestracja internetowa, tesco magnolia godziny otwarcia ]