Macytentan i zachorowalność i śmiertelność w nadciśnieniu tętniczym płuc AD 4

Punkty końcowe bezpieczeństwa obejmowały zdarzenia niepożądane i nieprawidłowości laboratoryjne. Analiza statystyczna
Oszacowaliśmy, że 285 zdarzeń będzie potrzebnych do wykrycia współczynnika hazardu dla pierwotnego punktu końcowego z macytentanem (co najmniej jedną z grup dawek) w porównaniu z placebo o wartości 0,55 przez szacowany maksymalny czas trwania badania wynoszący 4,1 roku, zakładając stopa hazardu wynosząca 0,43 w grupie placebo, spodziewana roczna stopa okaleczania wynosząca 5% oraz roczna rekrutacja 200 pacjentów. Błąd typu I ustalono na 0,005 (test dwustronny) w celu porównania placebo z każdą dawką macytentanu, z zastosowaniem korekcji Bonferroniego, aby zapewnić ogólny poziom alfa wynoszący 0,01, a moc ustalono na 90%. Planowana ślepa ocena wielkości próby została przeprowadzona 3 miesiące przed zakończeniem spodziewanej fazy rekrutacji, ponieważ ogólna stopa hazardu była niższa niż oczekiwano, co spowodowało wzrost rekrutacji z 525 do 699 pacjentów.
Główne analizy dla pierwszorzędowych i drugorzędowych punktów końcowych przeprowadzono w populacji, która miała zamiar leczyć, w której wzięli udział wszyscy chorzy, którzy zostali poddani randomizacji. Drugorzędne punkty końcowe testowano hierarchicznie w każdej grupie dawek w celu kontroli wielokrotnych porównań. Wszystkie końcowe punkty czasowe do zdarzenia zostały oszacowane metodą Kaplana-Meiera i przeanalizowane przy pomocy testu log-rank. Dane od pacjentów bez zdarzenia, które przestały otrzymywać ślepe leczenie, były cenzurowane w momencie przerwania leczenia. Przeprowadzono dwie analizy wrażliwości dla pierwszorzędowego punktu końcowego w celu uwzględnienia pacjentów bez zdarzenia, u których przedwcześnie przerwano leczenie; wykonano dodatkową analizę wrażliwości w odniesieniu do zgonów w celu uwzględnienia pacjentów z brakującymi danymi dotyczącymi stanu życiowego (patrz Dodatek dodatkowy). Współczynniki zagrożenia z dwustronnymi przedziałami ufności 97,5% obliczono przy użyciu modeli regresji Coxa. Analizy podgrup przeprowadzono dla pierwotnego punktu końcowego za pomocą testów interakcji.17
W 6. miesiącu zmiany od linii podstawowej w 6-minutowym spacerze i odsetku pacjentów z poprawioną klasą czynnościową WHO analizowano za pomocą testu sumy rang Wilcoxona i dokładnego testu Fishera. Brakujące oceny przypisano za pomocą metody ostatnia obserwacja przeniesiona do przodu lub metody, która imputowała dane według najgorszego scenariusza (patrz Dodatek dodatkowy). Analizy kowariancji z korektą dla 6-minutowej odległości spaceru na linii podstawowej były stosowane post hoc do określenia ogólnego efektu leczenia, zgodnie z zastosowaniem lub niewykorzystaniem leczenia tętniczego nadciśnienia płucnego na początku i zgodnie z podstawową klasą czynnościową WHO.
Wyniki
Dyspozycja i charakterystyka pacjentów
Tabela 1
[hasła pokrewne: tesco magnolia godziny otwarcia, nfz szczecin sanatorium kolejka, epithelioma basocellulare ]