Faldaprewir i Deleobuvir w zakażeniu HCV Genotyp 1 AD 8

Jednak wpływ genotypu IL28B jest niejasny w innych schematach bez interferonu.11,28 Zdarzenia niepożądane były częste; ogólnie, 94% pacjentów miało zdarzenia niepożądane, a 9% miało ciężkie zdarzenia niepożądane. Najczęściej zgłaszanymi zdarzeniami w tym badaniu były działania niepożądane ze strony przewodu pokarmowego i dermatologiczne. Pacjenci otrzymywali dawki faldaprewiru i deleobuwiru w pierwszym dniu badania, aby zapewnić wystarczające poziomy obu leków w osoczu podczas pierwszych dni leczenia. Te dawki nasycające mogły przyczynić się do wyższej częstotliwości zdarzeń żołądkowo-jelitowych podczas pierwszego tygodnia leczenia niż później w okresie leczenia. W badaniu tym obserwowano żółtaczkę ze względu na podwyższony poziom bilirubiny od wartości wyjściowych. Faldaprewir hamuje metabolizm bilirubiny głównie poprzez hamowanie UGT1A1,29, co może prowadzić do zwiększenia stężenia niezwiązanej bilirubiny w osoczu. We wszystkich przypadkach hiperbilirubinemii stopnia 3. lub 4. nie obserwowano jednoczesnego zwiększenia poziomu aminotransferazy alaninowej. Niższą częstość występowania żółtaczki w grupie leczonej TID28W-NR (4%) niż w innych grupach można wytłumaczyć brakiem hemolizy w leczeniu wolnym od rybawiryny.
Znaczne zmniejszenie liczby krwinek czerwonych, liczby białych krwinek i płytek krwi jest najbardziej niepożądanym działaniem ubocznym leczenia opartego na interferonie w zakażeniu HCV. W badaniu zindywidualizowaną dawką vs płaskie dawkowanie w celu oceny optymalnego leczenia pegylowanym interferonem (IDEAL), 30 30% pacjentów leczonych pegylowanym interferonem alfa-2a i ta sama dawka rybawiryny użytych w tym badaniu miało poziomy hemoglobiny mniejsze niż 10 g na decylitr (tj. niedokrwistość). W tym badaniu 10% pacjentów w grupach otrzymujących rybawirynę miało poziomy hemoglobiny niższe niż 10 g na decylitr. Niższa częstość niedokrwistości w tym badaniu może wynikać z braku efektów mielosupresyjnych pegylowanego interferonu; jednak bez badania porównawczego obserwację tę należy interpretować ostrożnie. Niski wskaźnik niedokrwistości i brak szkodliwego wpływu schematów bez interferonu na liczbę białych krwinek lub płytek krwi mogą być zaletą tych schematów w porównaniu z terapią opartą na interferonie.
To badanie ma pewne ograniczenia. Po pierwsze, projekt otwarty może mieć tendencję do porównywania oceny czasu trwania leczenia, ponieważ pacjenci, którzy otrzymali dłuższy cykl leczenia, mogli być bardziej skłonni do wcześniejszego przerwania leczenia niż pacjenci, którzy otrzymywali krótsze schematy leczenia. Mogło to przyczynić się do wyższego wskaźnika przerwania leczenia w grupie TID40W. Ponadto brak grupy kontrolnej opartej na interferonie ogranicza interpretację wyników w odniesieniu do obecnego leczenia standardowego.
Podsumowując, skuteczne było połączenie faldaprewiru i deleobuwiru z rybawiryną w leczeniu zakażenia HCV genotypem bez interferonu Stwierdzono, że obecność rybawiryny jest niezbędnym składnikiem tych schematów. Schemat BID28W miał bardziej korzystny profil skuteczności i bezpieczeństwa niż inne schematy badane w tym badaniu. Stwierdzono, że podtyp genotypu i czynniki gospodarza HCV są istotnie związane z utrzymującą się odpowiedzią wirusologiczną 12 tygodni po zakończeniu terapii.
[patrz też: przeglądarka sanatoryjna, ncm rejestracja internetowa, darmowe leki dla seniorów ]