Faldaprewir i Deleobuvir w zakażeniu HCV Genotyp 1 AD 7

Wśród pacjentów z najczęściej zgłaszanymi zdarzeniami skategoryzowanymi jako poważne 7 pacjentów miało zaburzenia skórne, 3 miało infekcje, a 2 miało niedokrwistość (tabela S4 w dodatkowym dodatku). Tabela 4. Tabela 4. Zmiany wartości laboratoryjnych i innych terapii w okresie leczenia. Średnia redukcja poziomu hemoglobiny wynosiła 1,0 g na decylitr w grupie TID28W-NR i około 2,5 g na decylitr we wszystkich innych grupach (Tabela 4). Niedokrwistość była zgłaszana jako zdarzenie niepożądane u do 13% pacjentów w grupach, które otrzymywały rybawirynę i nie była zgłaszana u żadnego z pacjentów w grupie TID28W-NR. Średni poziom płytek krwi wzrósł od wartości wyjściowej podczas leczenia we wszystkich grupach (Tabela 4).
Dyskusja
Stawki utrzymującej się odpowiedzi wirusologicznej 24 tygodnie po zakończeniu leczenia u pacjentów z wcześniej nieleczonym przewlekłym zakażeniem HCV z genotypem 1, którzy otrzymali aktualny standard opieki (pegylowany interferon, rybawiryna i telaprewir lub boceprewir) wahały się od 68 do 75% w fazie 3 próby.18-22 W tej fazie badania 2b z udziałem pacjentów, którzy wcześniej nie otrzymywali leczenia z powodu zakażenia HCV genotypem 1, połączenie faldaprewiru, deleobuwiru i rybawiryny powodowało częstość utrzymującej się odpowiedzi wirusologicznej wynoszącej od 52 do 69% 12 zakończenie terapii.
Ogólny czas odpowiedzi nie miał wpływu na czas trwania leczenia. Jednak odsetek nawrotów u pacjentów z zakażeniem HCV genotypem 1a leczonym przez 16 tygodni był wyższy niż u pacjentów leczonych przez 28 lub 40 tygodni z tym samym schematem dawkowania (41% w porównaniu z 0% i 6%). Wskaźnik nawrotu u pacjentów z zakażeniem genotypem 1b był niezmiennie niski wśród wszystkich grup leczenia (0 do 6%); te wyniki sugerują, że 16 tygodni leczenia może być wystarczających dla tej populacji.
Różnica w odsetku odpowiedzi w zależności od dawki deleobuwiru nie była istotna w tym badaniu (69% w grupie BID28W vs. 59% w grupie TID28W, P = 0,15). Jednak częstość przedwczesnego przerwania leczenia u pacjentów, u których nie występowała trwała odpowiedź wirusologiczna po 12 tygodniach od zakończenia terapii była wyższa w grupie TID28W niż w grupie BID28W (15% w porównaniu z 4%).
Niski odsetek odpowiedzi obserwowany w grupie pacjentów, którzy nie otrzymywali rybawiryny, był związany z wysokim odsetkiem przełomu wirusologicznego i nawrotów. To stwierdzenie jest zgodne z wynikami innych badań dotyczących schematów bez interferonu bez stosowania rybawiryny.13,17
Wyższa częstość utrzymującej się odpowiedzi wirusologicznej po 12 tygodniach od zakończenia leczenia u pacjentów zakażonych genotypem 1b HCV niż u osób zakażonych genotypem 1a może wynikać z faktu, że deleobuwir jest mniej aktywny przeciwko genotypowi 1a.23,24. może istnieć niższa bariera dla pojawiania się opornych wariantów dla wirusa genotypu 1a. Podobne wyniki zaobserwowano w przypadku innych schematów bez interferonu, co wskazuje, że genotyp 1a może być trudniejszy do leczenia niż genotyp 1b.26,27
Obserwacja, że polimorfizm IL28B (rs12879860) wpływał na szybkość utrzymującej się odpowiedzi wirusologicznej 12 tygodni po zakończeniu terapii sugeruje, że wrodzona odporność może nadal być ważna w reżimach bez interferonu
[przypisy: tesco magnolia godziny otwarcia, księgarnia św jacka, żywokost maść jak zrobić ]