Emitent alfa Rad-223 i przeżycie w przerzutowym raku prostaty AD 7

Wzrosty poziomów fosfatazy alkalicznej i PSA, jak określono w protokole, oceniano po 12 tygodniach; analizę post hoc poziomów fosfatazy alkalicznej i PSA od początku podawania leku przedstawiono na Fig. S4C i S4D w Dodatku Dodatkowym, odpowiednio. Ponadto istotnie wyższy odsetek pacjentów w grupie radu- 223 niż w grupie placebo uzyskał odpowiedź zgodnie z poziomem całkowitej fosfatazy alkalicznej (zmniejszenie .30%, P <0,001) i normalizację tego poziomu (p <0,001). . 30% lub więcej obniżenie poziomu PSA we krwi w 12 tygodniu osiągnięto u 16% pacjentów w grupie radu- 223 i u 6% pacjentów w grupie placebo (p <0,001). To zmniejszenie utrzymywało się 4 tygodnie po ostatnim wstrzyknięciu u 14% pacjentów w grupie radu- 223 i u 4% pacjentów w grupie placebo (p <0,001). Bezpieczeństwo
Liczba pacjentów, u których wystąpiły zdarzenia niepożądane po otrzymaniu badanego leku była konsekwentnie niższa w grupie radu- 223 niż w grupie placebo we wszystkich zdarzeniach niepożądanych (558 z 600 pacjentów [93%] vs. 290 z 301 pacjentów [96% ]), objawy niepożądane 3. lub 4. stopnia (339 pacjentów [56%] vs 188 pacjentów [62%]), ciężkie zdarzenia niepożądane (281 pacjentów [47%] vs. 181 pacjentów [60%]) i badane leki przerwanie leczenia z powodu działań niepożądanych (99 pacjentów [16%] vs. 62 pacjentów [21%]).
Tabela 3. Tabela 3. Zdarzenia niepożądane, które wystąpiły u co najmniej 5% pacjentów w dowolnej grupie badanej w populacji bezpieczeństwa. Hematologiczne i niehematologiczne zdarzenia niepożądane, które wystąpiły u co najmniej 5% pacjentów w dowolnej grupie badanej przedstawiono w Tabeli 3. Podsumowując, nie obserwowano klinicznie istotnych różnic w częstości występowania działań niepożądanych stopnia 3. lub 4. między grupami. Stopniową neutropenię 3. stopnia zgłaszano u jednego pacjenta (<1%) w grupie radu- 223 iu jednego pacjenta (<1%) w grupie placebo. Tylko jedno hematologiczne zdarzenie niepożądane stopnia 5 uznano za prawdopodobnie związane z badanym lekiem: małopłytkowość u pacjenta z grupy radu- 223, która zmarła na zapalenie płuc z niedotlenieniem, bez śladów krwawienia. W przypadku poważnych zdarzeń niepożądanych, które wystąpiły u co najmniej 5% pacjentów w grupie radu- 223 lub grupie placebo, odpowiednie częstości były następujące: progresja choroby (11% i 12%), ból kości (10% i 16%) niedokrwistość (8% i 9%) i kompresja rdzenia kręgowego (4% i 5%).
Znacznie wyższy odsetek pacjentów, którzy otrzymali rad-223, w porównaniu z tymi, którzy otrzymali placebo, miał istotną poprawę jakości życia zgodnie z całkowitym wynikiem FACT-P (tj. Wzrost wyniku o .10 punktów skala od 0 do 156, z wyższymi wynikami wskazującymi na lepszą ogólną jakość życia) w okresie badania – podawanie leku (25% vs
[więcej w: ncm rejestracja internetowa, darmowe leki dla seniorów, pappatore wrocław ]